Terénní programy

Terénní sociální práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin z určitých interakcí a z provozu sociálních institucí, které jsou ve společnosti přístupné většině.

Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Poskytování služeb klientům není omezeno pohlavím, etnickou ani rasovou příslušností, finanční či sociální situací. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Přímá práce probíhá na veřejných, běžně dostupných prostranstvích (parky, nádraží, náměstí).

Kontaktní místa jsou vybírána s ohledem na drogovou scénu tak, aby byla bezpečná jak pro klienty, tak pro pracovníky. Se zájemci o poskytované služby se uzavírá ústní dohoda.

 

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými